لیست اشتراک ها

ویژه دانش آموزان

دسترسی کامل به تمامی سرویس ها به مدت 15 روز

دسترسی نامحدود به دروس

پشتیبانی ۲۴ ساعته

دسترسی به کلاس ها

تومان 23020

ویژه معلمان

دسترسی کامل به تمامی سرویس ها به مدت 15 روز

دسترسی نامحدود به دروس

پشتیبانی ۲۴ ساعته

دسترسی به کلاس ها

تومان 57681

ویژه موسسات

دسترسی کامل به تمامی سرویس ها به مدت 15 روز

دسترسی نامحدود به دروس

پشتیبانی ۲۴ ساعته

دسترسی به کلاس ها

تومان 55305